തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 138 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് നിയമനം.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 138 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് നിയമനം.


 

തിരുവനന്തപുരം :  തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനിയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ 138 പേർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരായി നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായി മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ അറിയിച്ചു.  പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിയമനം നൽകുന്നത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ഇതിനകം തന്നെ കില മുഖാന്തിരം പരിശീലനം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. നിയമനത്തിന് മുൻപ് തന്നെയുള്ള പരിശീലനത്തിലൂടെ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചും ചുമതലകളെ സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായ അവബോധം ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു.

ജോലി കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാനുള്ള കാര്യശേഷി കൈവരിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നിയമനത്തിന് മുൻപ് തന്നെയുള്ള പരിശീലന പരിപാടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. 

നിയമനം ലഭിച്ചവർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കുറവിന് പരിഹാരമാവും. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒഴിവുള്ള ഓവർസിയർമാരുടെ ഒഴിവുകളും അടിയന്തിരമായി നികത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.