രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്ത് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ജില്ല ഏതെന്ന് അറിയണ്ടേ?.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്ത്  റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ജില്ല  ഏതെന്ന് അറിയണ്ടേ?.


*തുലാവർഷ മഴയിൽ പത്തനംതിട്ട രാജ്യത്ത് ഒന്നാമത്. തുലാവർഷ സീസൺ അവസാനിക്കാൻ ഒരു മാസം ബാക്കി നിൽക്കെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്ത ജില്ലയെന്ന റെക്കോർഡ് പത്തനംതിട്ട സ്വന്തമാക്കി.

1619.4 മിമീ മഴയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ തുലാവർഷ സീസണിൽ (2021 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ നവംബർ 30 ) ഇതുവരെ ചെയ്തത്. രണ്ടാം സ്ഥാനം പുതുച്ചേരിയിലെ കാരയ്ക്കലിന് ; 1445.6 മിമീ. മൂന്നാം സ്ഥാനം പുതുച്ചേരി ജില്ലക്ക് (1419.4 മിമീ).acvnews

*തുലാവർഷക്കാലത്ത് രാജ്യത്ത് 100 സെമീ - ൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ച ജില്ലകൾ*

പത്തനംതിട്ട : 161.94 സെമീ

കാരയ്ക്കൽ(പുതുച്ചേരി): 144.56

പുതുച്ചേരി: 141.94

കൊല്ലം: 124.05

ഇടുക്കി: 118.73

ചെന്നൈ: 115.02

ചെങ്കൽപേട്ട: 114.95

നാഗപട്ടണം: 114.06

വില്ലുപുരം: 113.82

കോട്ടയം: 113.44

കുടലൂർ: 109.99

മൈലാടുംതുറ: 103.78

*കേരളം:തുലാവർഷ സീസണിലെ മഴ*

2021 October 1- November 30

(ലഭിച്ച മഴ, അധികമഴ%)

*കേരളം: 984 മിമീ (115%)*

 

കാസർകോട്: 801.6 (146%)

കണ്ണൂർ: 843.6 (140%)

വയനാട്: 554.6 (78%)

കോഴിക്കോട്: 999.1( 137%)

മലപ്പുറം: 806.7 (76%)

പാലക്കാട്: 780.4 (105%)

തൃശൂർ: 923.7 (91%)

എറണാകുളം: 971.3 (103%)

ഇടുക്കി: 1187.3 (126%)

കോട്ടയം: 1134.4 (129%)

ആലപ്പുഴ: 907.6(69%)

പത്തനംതിട്ട: 1619.14 (193%)

കൊല്ലം: 1240.5 (113%)

തിരുവനന്തപുരം: 967.6 ( 98%)