വ്യാജ വാർത്തകളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും തടയാൻ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുമായി വാട്സ്ആപ്പ്.

വ്യാജ വാർത്തകളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും തടയാൻ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുമായി വാട്സ്ആപ്പ്.


വ്യാജ വാർത്തകളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താക്കളെ തടയാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പരിമിതപ്പെടുത്തി. Android, iOS എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള ബീറ്റ പതിപ്പിലേക്ക് ഒരു പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് ഇതിനകം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താക്കളെ പുതിയ പതിപ്പ് തടയുന്നു. ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്‌ത സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്‌ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, "ഫോർവേഡ് ചെയ്‌ത സന്ദേശങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലേക്ക് മാത്രമേ അയയ്‌ക്കാൻ കഴിയൂ" എന്ന ഓൺ-സ്‌ക്രീൻ സന്ദേശത്തിന് കാരണമാകും.

വാര്‍ത്തകള്‍ വേഗത്തില്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ജോയിന്‍ ചെയ്യൂ

  തെറ്റായ വാർത്തകളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക സ്രോതസ്സായി ഫോർവേഡ് സന്ദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാല് ഇതിനുള്ള നിയന്ത്രണമായാണ് പുതിയ അപ് ഡേറ്റ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഫോർവേഡ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാകൂ. അതേ സമയം മറ്റ് തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല.   അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ നിരവധി ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടുകൾ നിരോധിച്ചതായി വാട്‌സ്ആപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രതിമാസ പരാതി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ 335 പരാതികൾ ലഭിച്ചു. വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെ ഉപദ്രവിക്കൽ, വ്യാജ വാർത്തകൾ പങ്കിടൽ, ക്ഷുദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.